Young people from Student Club Roma versitas held a debate on “Early marriages.” In debate participated about 15 students of Roma origin, separated in two teams of “Women’s Kingdom” and “Everest.” The teams were mixed – boys and girls. The expert jury (also by students of the club) fielded victories as handed certificate and prizes […]

Read More →

Младежите от студенски клуб Рома верситас проведоха дебати на тема „ Ранните бракове“. В дебатите учаастваха около 15 студента от ромски произход. Те се разделиха на два отбора от 4 човека- отбор“ Женско царство“ и отбор „ Еверест“. Отборите бяха смесени – момичета и момчета . Експертното жури ( също от студенти на клуба) излъчиха […]

Read More →

В гр.Симитли екипа на проекта проведе среща с жени от ромската общност. Екипа представи проекта, целите и задачите.Целта на срещата беше проекта да се популяризира пред общността и да се намерят повече подръжници. На срещата присъстваха около 20 жени , което показа високия интерес по темата за ранните женитби. (17/05/2016)

Read More →

По повод деня на Европа , сдружение ЛИДЕР беше домакин на среща с участието на 33 млади хора от 10 различни държави – България, Румъния, Армения, Албания, Азербайджан , Литва, Македония, Гърция, Йордания и Испания, който са част от програма ” Еразъм +”, KA 1 действие, мобилността на младежта работници . Изпълнителния директор на сдружение […]

Read More →