През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект ” Омъжи се , когато си готова”. Основна цел проекта е […]

Read More →

During the last 3 months ( September, October and November) association LIDER organized more than 40 workshops with youth and their parents. The meetings are part of the community work, which began in April 2016 in Italy, Romania, Bulgaria, Croatia and Austria , project “Marry when you’re ready.” The local coordinators organized meetings base of […]

Read More →

Young people from Student Club Roma versitas held a debate on “Early marriages.” In debate participated about 15 students of Roma origin, separated in two teams of “Women’s Kingdom” and “Everest.” The teams were mixed – boys and girls. The expert jury (also by students of the club) fielded victories as handed certificate and prizes […]

Read More →

Младежите от студенски клуб Рома верситас проведоха дебати на тема „ Ранните бракове“. В дебатите учаастваха около 15 студента от ромски произход. Те се разделиха на два отбора от 4 човека- отбор“ Женско царство“ и отбор „ Еверест“. Отборите бяха смесени – момичета и момчета . Експертното жури ( също от студенти на клуба) излъчиха […]

Read More →

В гр.Симитли екипа на проекта проведе среща с жени от ромската общност. Екипа представи проекта, целите и задачите.Целта на срещата беше проекта да се популяризира пред общността и да се намерят повече подръжници. На срещата присъстваха около 20 жени , което показа високия интерес по темата за ранните женитби. (17/05/2016)

Read More →