Червенa книга на проект Омъжи се, когато си готова - изтеглите.
 • Ранните женитби имат СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
  1. Поставете личността в центъра
 • Ранните женитби са ТЕМА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ
  1. Дългосрочна перспектива
  2. Местно изпълнение и съвместно управление
  3. Включване в политиките за изпълнение
 • Ранните женитби са ОБЩЕСТВЕНА ТЕМА
  1. Ромските жени като социални работници
  2. Общностни пространства: непризнати потребности
  3. Училище, училище, училище: образованието е ключът
 • Ранните женитби са ОБЩА КАУЗА
  1. Борба с расизма и стереотипите
  2. Отговорност на гражданското общество

Фокусът на интервенците, които предлагаме за предотвратяване на ранните женитби са ромските момичета – ромските деца, младежи и млади жени. Целта е да се повиши техният капацитет за самоопределяне на избора на живот, който е силно обременен от множествената дискриминация, на която те са изложени въз основа на техния пол, етническа принадлежност, младост и социално положение. Лошите условия на живот – бедност, пространствена сегрегация, културна характеристика на семейството, ограничен достъп до образователни възможности – са изключително трудно предизвикателство в началния етап на личното им развитие. Патриархалната културна среда и расисткото отношение на мнозинството играят ролята на отрицателни фактори, които задушават вътрешнообщностния напредък и пречат на възможности за личен избор.

Практиката на ранните женитби може да бъде преборена чрез междусекторен подход с обща дългосрочна визия на обществената политика за взаимодействие с потискащите фактори на околната среда. Вклюването на образователните институции, местните публични структори и гражданското общество са от решаващо значение за започване на промяна, която може да помогне на ромските момичета да се преборят с тези негативни фактори . Очакваният резултат е да се създадат промени в средата на социална изолация на ромската общност, които да заменят традиционните правила и нагласи. Този интегриран междусекторен подход разглежда ромското момиче като силно обвързано със семейството и общноста: трябва да се осмисли участието на двата пола и на всички поколения, особено на родителите. Оперативната стратегия, която предлагаме се основава на общностна работа на ромските социални работници, медиатори, активисти и ромски жени като най-ценния двигател на вътрешно общностни промени.

Download the Red Notebook in Bulgarian to use and disseminate:

For any different or specific needs, contact the Coordinator by e-mail

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Read all similar posts in bulgarian