Този проект изразява силното желание на ромски жени активисти от организациите включени като партньори в проекта да се работи по темата. Ние сме напълно наясно, че ранните женитби сред ромските момичета са култура , дълбоко вкоренена вследстие на патриархалната среда на живеене.

Това обаче е нарушение на правата на децата и свободата на волята, които генерират дългосрочни последици. За да бъде променено е необходимо да се предизвика културна промяна в самите ромски общности. Работата за промяна на нагласите сред общността е изключително трудна , но носи със себе си голямо значение в борбата за правата на децата.

Работа в общността (на терен) се извършва от роми – жени и мъже, посредници . При нея се прилага емпатичния подход, основан на задълбочени познания и спазването на навиците и традициите на общностите и диалог. Това означава, „засаждане на семената“ на промяната отвътре. На срещи в общностите ще бъдат обсъдени последиците и рисковете за момичета от ранната женитба ; здравословни проблеми, отпадането от училище, негодност за реализация на трудовия пазар, физическо насилие и психически натиск. Нашата цел е да се предизвика разбиране за дългосрочното негативно въздейстие , което ранната женитба има в началото на съжителството, генерирането на бедност и сегрегация.

Можете да намерите информация за работа в общността на проекта в следните страни:

На тази страница, ние ще споделим моменти от нашата работа в общността, която започна през месец Април 2016.

Срещи с местните групи по проекта

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект ” Омъжи се , когато си готова”. Основна цел проекта е […]Read More »

Community meetings in Bulgaria

During the last 3 months ( September, October and November) association LIDER organized more than 40 workshops with youth and their parents. The meetings are part of the community work, which began in April 2016 in Italy, Romania, Bulgaria, Croatia and Austria , project “Marry when you’re ready.” The local coordinators organized meetings base of […]Read More »

Debate on "Early marriages"

DSC01567Young people from Student Club Roma versitas held a debate on “Early marriages.” In debate participated about 15 students of Roma origin, separated in two teams of “Women’s Kingdom” and “Everest.” The teams were mixed – boys and girls. The expert jury (also by students of the club) fielded victories as handed certificate and prizes […]Read More »

Older Entries »

Read all similar posts in bulgarian