Нашият проект е насочен към проблема на ранните женитби в ромските общности в Румъния, България, Хърватска, Австрия и Италия.

Детските женитби са патриархалната традиция, комбинирана от утежнената икономическа и социална сегрегация. Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа: от около 10-12 милиона души, почти половината от тях са европейски граждани. Те са и най-бедната и най-дискриминираната групата в Европа. Стратегиите на ЕС за интеграция на ромите, се основават на четири основни приоритета: образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Достъпът до тези основни предпоставки на гражданство е сериозно препятствие за голям брой роми,която се дължи на икономическата криза и ширещите се расистки нагласи на мнозинството. В рамките на ромските общности, това поражда регресивен характер на култура на поражение и виктимизация, както и отстъпване от традиционните патриархални нрави.

Ромските момичета, често едва тийнейджъри, обекти на ранни женитби, са трагичните жертви на тази ситуация: ранните женитби са насилие както физическо, така и психологическо. Това е отрицание на индивидуалната свобода на самоопределение. Това е нарушение на основните права на децата. Тя произвежда социално изключване, оставяйки само на бедността като наследственост от поколение на поколение.

Момичета, обект на ранена женитба спират да ходят на училище, което изключва всякаква възможност за получаване на постоянна работа. Те раждат в ранна възраст, което води до сериозни рискове за здравето и до дългогодишни последствия.

 

Read and disseminate the project abstract in English.
See also in Italian, Romanian and Croatian; soon available in other languages.

On this page, we will share documents, data and practices regarding early marriage in Roma communities.

Кампания на младежките клубове "Щастливо детство"

Младежките клубове от България организираха общността кампания по повод  Деня на детето – 1 Юни под наслов „Щастливо детство“ . Младежите организираха  разнообразни дейности  за децата в ромските квартали .В кампаниите участваха  над 150 деца и младежи от Белица, Крупник и Благоевград. Дейностите  се провеждат в рамките на програма „ Омъжи се когато ви готова“ […]Read More »

Общностна среща в Белица

В Белица се проведе общността среща.В нея участваха 15 мъже и жени  от ромската общност.На срещата участваха и здравните медиатори. Съвместно с екипа на проекта, медиаторите  дискутираха здравните последици върху децата от ранните женитби. Дискусията протече много емоционално , родителите задаваха много въпроси и се включиха активно в нея.( 14/05/2016)Read More »

On the day of Europe, 33 young people got acquainted with "Marry when you're ready."

13139172_1024914404245749_4509181490743012934_nOn the Day of  Europe, the  association LIDER hosted a meeting with the 33 young people from 10 different countries – Bulgaria, Romania, Armenia, Albania, Azerbaijan, Lithuania, Macedonia, Greece, Jordan and Spain, which are part of the program “Erasmus + “, KA 1 operation, the mobility of youth workers. Executive Director of the Association presented […]Read More »

Older Entries »

Read all similar posts in bulgarian