Защо www.ternibori.org?  “Терни Бори” означава млада булка в ромския език. “Омъжи  се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните бракове на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските бракове са форма на насилие, последиците от които са : непосещаване на училище , безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, че институциите и гражданското общество, признават това като вертикален приоритет в Националните стратегии за интеграция на ромите.

Партньори в проекта са женски ромските организации, които работят в общността.Те се стремят да предизвикат промяна в културата в ромските семейства за създаване на равни възможности и участие на жените чрез работа в общността, промоция на образование и социална театър.