Защо www.ternibori.org? „Терни Бори“ означава млада булка в ромския език. Ожени се, когато си готова е Европейски проект, който работи по темата за ранните женитби на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Детските женитби са форма на насилие, които водят до: преждевременно напускане на училище, безработица, рисковете за здравето, бедност. Важно е, че институциите и гражданското общество признават проблема и го включват като вертикален приоритет в Националните стратегии за интеграция на ромите.

Партньори в проекта са женски ромски организации , които работят в общността. Те се стремят да предизвикат културна промяна в ромските семейства за създаване на равни възможности и участие на жените, чрез работа в общността, промоция на образование и социална театър.

Debate on "Early marriages"

DSC01567Young people from Student Club Roma versitas held a debate on “Early marriages.” In debate participated about 15 students of Roma origin, separated in two teams of “Women’s Kingdom” and “Everest.” The teams were mixed – boys and girls. The expert jury (also by students of the club) fielded victories as handed certificate and prizes to the participants. (5/18/2016)


Дебати на тема „ Ранните бракове“.

DSC01570 DSC01567 DSC01568 Младежите от студенски клуб Рома верситас проведоха дебати на тема „ Ранните бракове“. В дебатите учаастваха около 15 студента от ромски произход. Те се разделиха на два отбора от 4 човека- отбор“ Женско царство“ и отбор „ Еверест“. Отборите бяха смесени – момичета и момчета . Експертното жури ( също от студенти на клуба) излъчиха победите , като връчиха грамоти и предметни награди на на участниците. ( 18/05/2016)


Общностна среща Симитли

20140925_112608В гр.Симитли екипа на проекта проведе среща с жени от ромската общност. Екипа представи проекта, целите и задачите.Целта на срещата беше проекта да се популяризира пред общността и да се намерят повече подръжници. На срещата присъстваха около 20 жени , което показа високия интерес по темата за ранните женитби. (17/05/2016)


Read all posts in bulgarian